Chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính, Câu 1. Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.Câu 2. a) Tìm 3 trường hợp chỉ viết …

Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính. Câu 1. Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.Câu 2. a) Tìm 3 trường hợp chỉ viết với s, không viết với x:b)Tìm 3 trường hợp chỉ viết với X, không viết với s.Câu 3. Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn.

Câu 1. Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Câu 2. a) Tìm 3 trường hợp chỉ viết với s, không viết với x: sai; sải tay

(không có xải tay); sạn (không có xạn).

b)   Tìm 3 trường hợp chỉ viết với X, không viết với s: xoe, xòe (không có sòe); xé (không có sé).

c)    Tìm 3 tiếng không viết với dấu ngã: anh, minh, an

d)   Tìm 3 tiếng không viết với dấu hỏi: đua, lan, ninh.

Câu 3.  Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn.

a)   Sa mạc đỏ

Ở lục địa ô-xtrây-li-a có một sa mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đều có những mảng màu hồng, màu đỏ, xen kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

b)   Thế giới dưới nước

Đáy biển cũng có núi non, thung lũng và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực.

Viết một bình luận