Câu 1,2,3 trang 6 Tiếng Việt 4, Câu 1. Câu tục ngữ dưới dây có bao nhiêu tiếng? Câu 2. Đánh vần tiếng bấu. Ghi lại cách dánh vần đó. Câu…

Luyện từ và câu- Cấu tạo của tiếng – Câu 1,2,3 trang 6 SGK Tiếng Việt 4. Câu 1. Câu tục ngữ dưới dây có bao nhiêu tiếng? Câu 2. Đánh vần tiếng bấu. Ghi lại cách dánh vần đó. Câu 3.Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành ?

Câu 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

                       Bầu ơi thương lấy bí cùng,

                Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

 (Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng / Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một/ giàn -» 14 tiếng.)

Câu 2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó       

(bờ – âu – bâu – huyền – bầu.)

Câu 3. Tiếng bẩu do những bộ phận nào tạo thành ?

  (âm đầu: b, vần: âu và thanh: huyền.)

Viết một bình luận