Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo) (Bài 1), Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của…

150 bài văn hay lớp 3 – Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo) (Bài 1). Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo)

ĐỀ BÀI

Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo).

BÀI THAM KHẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày 31 tháng 12 năm 2005

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA Tổ 1 LỚP 3A

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 3A.

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng… vừa qua như sau:

1 Về hoạt động học tập:

–      Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nề nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút không một bạn nào vi phạm.

–       Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm túc.

–      Có ý thức phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 ý kiến phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 ý kiến.

–      Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm 5, 6. Không có điểm yếu.

2. Về lao động:

Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều chấp nhận tốt tự phân công và hoàn thành được công việc được giao.

Qua tổng kết, chúng em đề nghị cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và cá nhân sau:

1-   Tập thể: Nhóm 2

2-    Cá nhân: Trần Thị Phương Linh

 Tổ trưởng tổ 1

(Kí tên)

Lê Đức Trung

Viết một bình luận