Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Buổi học thể dục (trích).Câu 2. Viết lại tên các…

Chính tả (Nghe-Viết): Buổi học thể dục – Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Buổi học thể dục (trích).Câu 2. Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc :Câu 3. Điền vào chỗ trống.

Câu 1. Nghe – Viết : Buổi học thể dục (trích)

Câu 2. Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc :

– Tên các bạn học sinh : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

Câu 3. Điền vào chỗ trống :

a)    s hay X ?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật

b)    in hay inh ?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình

Viết một bình luận