Chính tả: Ai có lỗi?, Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ?…

Ai có lỗi? – Chính tả: Ai có lỗi?. Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ?

Chính tả: Ai có lỗi?

Câu 1: Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ?

Trả lời:

Tên riêng là: Cô-rét-ti

Tên riêng đó được viết hoa và có dấu gạch ngang.

Câu 2: Tìm các từ ngữ chứa tiếng

Trả lời:

a) Có vần uêch: rỗng tuếch.

b) Có vần uyu: khuỷu tay

Câu 3: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) cây sấu, chữ xấu.

san sẻ, xẻ gỗ.

xắn tay áo, củ sắn.

b) kiêu căng, căn dặn.

nhọc nhằn, lằng nhằng.

vắng mặt, vắn tắt

Viết một bình luận