Bài 3 – Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của…

150 bài văn hay lớp 3 – Bài 3 – Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua. Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua.

ĐỀ BÀI

Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua.

BÀI THAM KHẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 12 Tổ 2 LỚP 3B

Thưa các bạn!

Tôi xin báo cáo hoạt động của tổ và kết quả thực hiện 2 mặt học tập và lao động của tổ trong tháng qua như sau:

A. NHẬN XÉT VỀ CÁC MẶT

1.  Học tập:

–      Cả tổ đi học chuyên cần không có trường hợp nào nghỉ học

–       Không có trường hợp nào đi học trễ.

–       Các bạn đều học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ.

–      Có ý thức phát triển xây dựng bài tốt.

–      Kết quả: Có 2 điểm 10, 18 điểm 9, 16 điểm 7, 8, 4 điểm 5, 6, không có điểm yếu.

Tiêu biểu nhất trong học tập bạn: Lệ Hà.

2. Lao động:

Trong tháng không có buổi lao động nào nhưng có 1 tuần làm trực ban. Nhìn chung là tốt. Tuần trực ban của tổ, được cô biểu dương trước lớp.

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

1. Tập thể: Cả 3 nhóm 1, 2, 3.

2. Cá nhân: Lệ Hà, Phương Trinh và Hồng Đức.

Trên đây là toàn bộ hoạt động của tổ trong tháng.

Viết một bình luận