Soạn bài thư trung thu – Tiếng Việt lớp 2…

Thư trung thu (trích) – Soạn bài thư trung thu. Câu hỏi 1: Mỗi tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới ai? Câu hỏi 2: Những câu thơ nào cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi?Câu hỏi 3: Bác khuyên các em làm những điều gì?

Câu hỏi 1: Mỗi tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới ai?

Hướng dẫn: Đọc câu đầu (phần văn xuôi) của bức thư, em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời.

Bác nhớ tới các cháu thiếu nhi.

 Câu hỏi 2: Những câu thơ nào cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi?

–  Hướng dẫn: Em đọc lại bài thơ, tìm xem tình yêu của Bác đối với các cháu thiếu nhi thể hiện trong những câu thế nào? Ai yêu các cháu nhi đồng nhất? Các cháu có những điểm nào làm cho Bác yêu? Trả lời được những câu hỏi ấy là em đã tìm được nội dung cho câu trả lời.

–  Gợi ý: Đó là những câu thơ:

“Ai……….

…….. Chí Minh

Mặt……………. ”

Câu hỏi 3: Bác khuyên các em làm những điều gì?

– Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn thơ từ “Mong các cháu…..đến hết bài”. Suy nghĩ xem Bác khuyên dạy những gì? Tìm được những nội dung ấy là em đã trả lời được câu hỏi.

–    Gợi ý: Bác khuyên các cháu: “Cố……….. học và…………… Tuổi………….

tùy…………. để………… Các cháu hãy xứng đáng làm cháu ngoan Bác Hồ.

Viết một bình luận