Soạn bài Bóp nát quả cam – Tiếng Việt lớp 2…

Bóp nát quả cam – Soạn bài Bóp nát quả cam. Câu hỏi 1: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?Câu hỏi 2: Trần Quốc Toản xin gặp vua đế làm gì?Câu hỏi 3: Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào?Câu hỏi 4: Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho QuốcToản cam quý?

Câu hỏi 1: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

–       Hướng dẫn: Đọc đoạn 1, tìm ý đồ của bọn giặc Nguyên. Tìm được ý đồ đó, là em đã tìm được nội dung câu trả lời.

Câu hỏi 2: Trần Quốc Toản xin gặp vua đế làm gì?

–       Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn 2, em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời.

Câu hỏi 3: Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào?

–       Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn Quốc Toản xô xát với mấy người lính gác, em sẽ tìm được nội dung trả lời cho câu hỏi.

Câu hỏi 4: Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho QuốcToản cam quý?

–       Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn 3, tìm câu nói của vua. Đó chínhlà câu trả lời.

Câu hỏi 5:  Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 4, sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời trên.

—   Gợi ý: Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam là vì: “Ấm ức, không được dự bàn việc nước, nghĩ đến lũ giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, Quốc Toản vô cùng căm giận lũ giặc nên bóp nát quả cam lúc nào không biết”.

 

Viết một bình luận