Chính tả Voi nhà, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống….

Voi nhà – Chính tả Voi nhà. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống.

Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:

–       (xâu, sâu): sâu bọ, xâu kim

–       (sắn, xắn): củ sắn, xắn tay áo

–       (xinh, sinh): sinh sống, xinh đẹp

–       (sát, xát): xát gạo, sát bên cạnh.

Câu 2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống:

Vần

âm đầu

b

r

1

m

th

tr

ươt

 

 

rượt

lướt

thướt

mướt

mượt

thượt

trượt

ươc

 

bước

rước

lược

 

thước

trước

Viết một bình luận