Chính tả Lượm, Câu 1. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chồ trống:Câu 2.Viết vào chỗ trống những tiếng:…

Lượm – Chính tả Lượm. Câu 1. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chồ trống:Câu 2.Viết vào chỗ trống những tiếng:

Câu 1. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chồ trống:

a.-  (sen, xen): hoa sen, xen kẽ

–   (sưa, xưa): ngày xưa, say sưa

–   (sử, xử): cư xử, lịch sử

b.- (kín, kiến): con kiến, kín mít

–       (chín, chiến): cơm chín, chiến đấu

–       (tim, tiêm): kim tiêm, trái tim

Câu 2.Viết vào chỗ trống những tiếng:

Chỉ khác nhau âm đầu “s” hoặc “x”

Mẫu: nước sôi – đĩa xôi, ngôi sao – xao xác.

*   Đó là những cặp từ:

–     se se lạnh – xe chỉ. sạ lúa – xạ hương, sá gì – phố xá, dầu sả – xả rác,, sương muối – xương gà, sinh nở – xinh đẹp, sơ suất – xơ mướp…

b.Chỉ khác nhau ở âm giữa vần ỉ hoặc iê

–     Lúa chiêm – con chim, tìm kiếm – tiềm năng, biếm họa – búi tóc, kín mít – kiến nghị…

Viết một bình luận