Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng, Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:…

Ai ngoan sẽ được thưởng – Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (chúc, trúc): cây trúc, chúc mừng

(chở, trở): trở ngại, che chở

b) (bệt, bệch): ngồi bệt, trắng bệch

(chết, chếch): chênh chếch, đồng hồ chết

Viết một bình luận