Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

1. Tóm tắt nội dung bài học Các bước triển khai bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ a. Bước 1: Xác định các yêu cầu của đề Xác định dạng đề, yêu cầu nội dung (đối tượng), yêu cầu về phương pháp, Yêu cầu về phạm vi tư liệu – dẫn chứng. … Đọc tiếpSoạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tóm tắt bài 1. Khái niệm nghị luận về thơ Nghị luận về thơ (tác phẩm và đoạn thơ) là quá trình sử dụng những thao tác làm văn sao cho làm rõ tư tưởng, phong cách nghệ thuật của thơ đã tác động tới cảm xúc thẩm mĩ, tư duy nghệ thuật và những liên … Đọc tiếpNghị luận về một bài thơ, đoạn thơ