Soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn bản khoa học: Là văn bản dùng để trình bày những vấn đề khoa học trong phạm vi giao tiếp các lĩnh vực khoa học. Bao gồm: Văn bản khoa học chuyên sâu, văn bản khoa học giáo khoa, văn bản khoa học phổ cập. Ngôn ngữ … Đọc tiếpSoạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Tóm tắt bài 1. Văn bản khoa học và ngôn ngữ khoa học a. Văn bản khoa học Văn bản khoa học gồm 3 loại chính: Các văn bản khoa học chuyên sâu Dùng để giao tiếp giữa những người làm công việc nghiên cứu khoa học. Thường mang tính khoa học cao và sâu. … Đọc tiếpPhong cách ngôn ngữ khoa học