Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

1. Hướng dẫn chung Câu 1: Đọc văn bản ở phần Văn học để nắm được giá trị nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm đã học từ tuần 1 đến tuần 5 (từ bài Vào phủ chúa Trịnh đến bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn) Gợi ý: Bài: Vào phủ chúa Trịnh Nội … Đọc tiếpViết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học