Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích

1. Tóm tắt nội dung bài học Mục đích của phân tích là làm rõ đặc điểm về nội dung, hình thức, cấu trúc và các quan hệ bên trong, bên ngoài của đối tượng Khi phân tích cần chia tách các đối tượng thành các tiêu chí, quan hệ nhất định Khi phân tích … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích