Soạn bài Tổng kết phần văn học

Hướng dẫn soạn bài Câu 1: Khái quát về văn học Việt Nam Văn học Việt Nam gồm hai bộ phận: văn học dân gian và văn học viết. Đặc điểm: Đặc điểm chung: Ảnh hưởng truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa và văn học nước ngoài; hai nội dung lớn … Đọc tiếpSoạn bài Tổng kết phần văn học