Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính

1. Tóm tắt nội dung bài học Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong các văn bản hành chính để giao tiếp trong phạm vi các cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị và xã hội, kinh tế…(gọi chung là cơ quan) hoặc giữa cơ quan với cá nhân hay … Đọc tiếpSoạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soạn bài Văn bản tổng kết

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn bản tổng kết gồm 2 loại: Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn và văn bản tổng kết tri thức. Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn nhằm nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm khi kết … Đọc tiếpSoạn bài Văn bản tổng kết

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Tóm tắt bài 1. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính a. Văn bản hành chính Là văn bản đuợc dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực hành chính. Ðó là giao tiếp giữa Nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với cơ quan Nhà nước, giữa cơ quan với cơ quan, giữa … Đọc tiếpPhong cách ngôn ngữ hành chính