Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Câu 1: Đoạn văn nào dưới đây có chứa phép điệp? A. “Đồng Đăng có phố Kì Lừa,         Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”. (Ca dao) B. “Lặn lội thân cò khi quãng vắng,    Eo sèo mặt nước buổi đò đông”. (Tú Xương) C. “Cóc chết bỏ nhái … Đọc tiếpThực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Soạn bài Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

1. Tóm tắt nội dung bài học Củng cố và nâng cao kiến thức về phép điệp và phép đối trong việc sử dụng tiếng Việt Có kỹ năng nhận diện, phân tích cấu tạo và tác dụng của phép điệp và phép đối và có khả năng sử dụng được các phép tu từ đó khi cần thiết. Thấy được vẻ … Đọc tiếpSoạn bài Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối