Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh – Phần 2: Tác phẩm

1. Tóm tắt nội dung bài học Tuyên ngôn Độc lập là áng văn chính luận mẫu mực giàu giá trị: Giá trị nội dung: bố cục chặt chẽ: Mở đầu nêu nguyên lí chung của Tuyên ngôn Độc lập. Tiếp đến tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Kết thúc là lời tuyên … Đọc tiếpSoạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh – Phần 2: Tác phẩm

Tuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh – Phần 2: Tác phẩm

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung  a. Hoàn cảnh sáng tác Thế giới Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc (Hồng quân Liên Xô tấn công vào sào huyệt của phát xít Đức, Nhật đầu hàng Đồng minh). Trong nước: Ngày 19/8/1945: Chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. Ngày … Đọc tiếpTuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh – Phần 2: Tác phẩm