Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

1. Tìm hiểu chung a. Thể loại: Thất ngôn bát cú đường luật b. Chủ đề: Phản ánh hiện thực đất nước và thể hiện tấm lòng của tác gia đối với nước nhà c. Bố cục: Hai câu thơ đầu: Giới thiệu khoa thi năm Đinh Dậu Bốn câu thơ tiếp: Thực cảnh trường … Đọc tiếpVịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương