Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học: Nắm được các khái niệm, định nghĩa: ngôn ngữ chung, lời nói cá nhân. Các phương diện biểu hiện của ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân. Ngôn ngữ chung: Các yếu tố ngôn ngữ chung và các qui tắc chung Lời nói cá nhân. Giọng nói … Đọc tiếpSoạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)