Soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta – Phan Châu Trinh

1. Câu 1 trang 88 SGK Đoạn trích gồm ba phần. Có thể tóm lược ý chính của từng phần như sau: – Ở nước ta chưa có luân lí xã hội, mọi người chưa có ý niệm gì về luân lí xã hội. – Bên châu Âu, luân lí xã hội đã phát triển, … Đọc tiếpSoạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta – Phan Châu Trinh

Soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Nguyễn An Ninh

1. Câu 1 trang 91 SGK Trong bài văn, Nguyễn An Ninh đã cực lực phê phán những kiểu học đòi chạy theo “Tây hoá”: – Đó là việc: “Nhiều người An Nam thích bập bẹ năm ba tiếng Tây hơn là diễn tả ý tưởng cho mạch lạc bằng tiếng nước mình”, bởi họ … Đọc tiếpSoạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Nguyễn An Ninh