Bai 25: Các thành phần chính của câu

Tóm tắt nội dung I – PHÂN BIỆT THÀNH PHẦN CHÍNH VỚI THÀNH PHẦN PHỤ CỦA CÂU 1.Nhắc lại các thành phần câu em đã học ở bậc Tiểu học. Các thành phần đã học ở bậc Tiểu học là: Chủ ngữ, Vị ngữ, Trạng ngữ 2. Tìm các thành phần câu nói trên trong câu sau: … Đọc tiếpBai 25: Các thành phần chính của câu