Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Hãy phân tích những ngữ liệu dưới đây về mặt từ ngữ (chú ý những từ ngữ in đậm) để chứng minh tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập. Nụ tầm xuân (1): Bổ ngữ cho động từ “hái”. Nụ … Đọc tiếpSoạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt