Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

1. Tóm tắt nội dung bài học Biểu hiện Sự trong sáng của tiếng Việt: Nói hoặc viết đúng chuẩn mực, đúng quy tắc của tiếng Việt. Không cho phép pha tạp, lai căng một cách tùy tiện những yếu tố của một ngôn ngữ khác. Sự trong sáng của tiếng Việt cũng biểu hiện … Đọc tiếpSoạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Tóm tắt bài 1. Sự trong sáng của tiếng Việt Biểu hiện sự trong sáng của tiếng Việt: a. Biểu hiện 1: Tiếng Việt có hệ thống chuẩn mực, quy tắc chung về phát âm, chữ viết, dùng từ, đặt câu, cấu tạo lời nói, bài văn… Nguyên tắc: Phát âm theo chuẩn của một … Đọc tiếpGiữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt