Soạn bài Thao tác lập luận phân tích

1. Tóm tắt nội dung bài học Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích Cách phân tích một hiện tượng hay một ý kiến, một nhận định, một bài thơ, một câu chuyện….. 2. Hướng dẫn bài học 1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích Câu … Đọc tiếpSoạn bài Thao tác lập luận phân tích