Văn bản

1. Khái niệm, đặc điểm Khái niệm: Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn Đặc điểm: “Một cây làm chẳng nên nonBa cây chụm lại thành hòn núi cao”. ⇒ Nhận xét: ♦ Về nội dung: Văn bản có một chủ đề … Đọc tiếpVăn bản