Soạn bài Ôn tập phần văn học

Hướng dẫn soạn bài Câu 1: Quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỷ XX. Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỷ XX phát triển qua 4 chặng đường chính: a. Chặng đường 1945-1954 1945-1946: Văn học phán ánh được không khí hồ … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập phần văn học