Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Yêu cầu Người phỏng vấn Chuẩn bị phỏng vấn Hệ thống câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng; phù hợp với đối tượng và mục đích phỏng vấn; làm rõ chủ đề, liên kết với nhau và được sắp xếp theo một trình tự hợp lí. Mặt khác, để có thu nhập được nhiều nhất … Đọc tiếpLuyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn