Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học

1. Tóm tắt nội dung bài học Quá trình văn học là diễn tiến hình thành, tồn tại, thay đổi, phát triển của văn học qua các thời kì lịch sử. Trào lưu văn học là một hiện tượng có tính chất lịch sử, ra đời và mất đi trong một khoảng thời gian nhất … Đọc tiếpSoạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học

Quá trình văn học và phong cách văn học

Tóm tắt bài 1. Quá trình văn học a. Khái niệm quá trình văn học Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức XH đặc thù luôn vận động biến chuyển. Diễn tiến của VH như một hệ thống chỉnh thể với sự hình thành tồn tại, thay đổi có … Đọc tiếpQuá trình văn học và phong cách văn học