Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Văn học Việt Nam 1945 – 1975 Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 phát triển qua 3 chặng đường chính: Chặng đường từ 1945 – 1954: Từ 1945 – 1946: văn học phản ánh không khí hồ hởi, vui … Đọc tiếpSoạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

Tóm tắt bài 1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa từ năm 1945-1975 Đường lối văn nghệ và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Văn học Việt Nam 1945-1975 phát triển trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt: 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc. Công … Đọc tiếpKhái quát văn học Việt Nam từ đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX