Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ a. Khái niệm: Là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (dạng nói hoặc dạng viết), nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, vê tình cảm, về … Đọc tiếpHoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ