Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành từng cặp từ trái…

1. Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành từng cặp từ trái nghĩa rồi viết vào chỗ trống . Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 8 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2 1. Xếp các từ cho trong … Đọc tiếpTiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành từng cặp từ trái…