Tiết 7 – Tuần 18 trang 137 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Đọc bài Về thăm bà (Tiếng Việt 4, tập một, trang 177)….

Đọc bài Về thăm bà (Tiếng Việt 4, tập một, trang 177). Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước câu trả lời đúng nhất. Tiết 7 – Tuần 18 trang 137 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiết 7 – Tuần 18 – Ôn tập cuối … Đọc tiếpTiết 7 – Tuần 18 trang 137 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Đọc bài Về thăm bà (Tiếng Việt 4, tập một, trang 177)….