Tiết 7 – Tuần 10 trang 72, 73 vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Dựa vào nội dung bài Quê hương (Tiếng Việt 4,…

Dựa vào nội dung bài Quê hương (Tiếng Việt 4, tập một, trang 100), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết 7 – Tuần 10 trang 72, 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1 – Tiết 7 – Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì … Đọc tiếpTiết 7 – Tuần 10 trang 72, 73 vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Dựa vào nội dung bài Quê hương (Tiếng Việt 4,…