Tiết 6 – Tuần 27 trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm…

Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau . Tiết 6 – Tuần 27 trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 6 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2 Điền từ chỉ loài thú và từ … Đọc tiếpTiết 6 – Tuần 27 trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm…