Tiết 6 – Tuần 18 trang 96 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thành thị và…

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thành thị và nông thôn. Tiết 6 – Tuần 18 trang 96 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiết 6 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 3 1. Viết tên các bài tập đọc … Đọc tiếpTiết 6 – Tuần 18 trang 96 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thành thị và…