Tiết 6 – Tuần 10 trang 68, 69 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Thay những từ in đậm trong đoạn văn sau bằng…

1. Thay những từ in đậm trong đoạn văn sau bằng từ đồng nghĩa cho chính xác hơn (ghi vào chỗ trống trong ngoặc đơn). Tiết 6 – Tuần 10 trang 68, 69 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiết 6 – Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì … Đọc tiếpTiết 6 – Tuần 10 trang 68, 69 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Thay những từ in đậm trong đoạn văn sau bằng…