Tiết 5 – Tuần 9 trang 44 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điển vào chỗ…

1. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ in đậm . Tiết 5 – Tuần 9 trang 44 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiết 5 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng … Đọc tiếpTiết 5 – Tuần 9 trang 44 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điển vào chỗ…