Tiết 5 – Tuần 18 trang 81 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt…

Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt câu với từ ngữ đó.. Tiết 5 – Tuần 18 trang 81 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 5 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2 1. Tìm từ ngữ chỉ … Đọc tiếpTiết 5 – Tuần 18 trang 81 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt…