Tiết 3 – Tuần 9 trang 38 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật…

Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật trong bài Làm việc thật là vui (Tiếng Việt 2, tập một, trang 16), rồi viết vào bảng sau. Tiết 3 – Tuần 9 trang 38 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 3 – Tuần 9 – … Đọc tiếpTiết 3 – Tuần 9 trang 38 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật…

Tiết 3 – Tuần 9 trang 38 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật…

Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật trong bài Làm việc thật là vui (Tiếng Việt 2, tập một, trang 16), rồi viết vào bảng sau. Tiết 3 – Tuần 9 trang 38 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 3 – Tuần 9 – … Đọc tiếpTiết 3 – Tuần 9 trang 38 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật…