Tiết 2 – Tuần 9 trang 40 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc…

1. Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Măng non.. Tiết 2 – Tuần 9 trang 40 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiết 2 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng Việt 3 1. Viết tên các nhân vật … Đọc tiếpTiết 2 – Tuần 9 trang 40 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc…