Tiết 2 – Tuần 9 trang 37 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong…

Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái. Tiết 2 – Tuần 9 trang 37 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 2 – Tuần 9 – Ôn … Đọc tiếpTiết 2 – Tuần 9 trang 37 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong…