Tiết 2 – Tuần 35 trang 71 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây…

1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây . Tiết 2 – Tuần 35 trang 71 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 2 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2 1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới … Đọc tiếpTiết 2 – Tuần 35 trang 71 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây…