Tiết 2 – Tuần 18 trang 134 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các…

Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc (M : Nguyễn Hiền rất có chí.). Tiết 2 – Tuần 18 trang 134 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiết 2 – Tuần 18 – Ôn tập … Đọc tiếpTiết 2 – Tuần 18 trang 134 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các…