Tiết 1 – Tuần 10 trang 64, 65 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập…

Thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo bảng sau . Tiết 1 – Tuần 10 trang 64, 65 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiết 1 – Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì 1 Thống kê … Đọc tiếpTiết 1 – Tuần 10 trang 64, 65 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập…