Soạn bài tiếng ru – Tiếng Việt lớp 3…

Tiếng ru – Soạn bài tiếng ru. 1. Con ong, con cá, con chim yêu gì ? Vì sao ? Trả lời : Con ong yêu hoa, vì đó là nguồn sống của nó, cho nó mật ngọt. Con cá yêu nước vì nước là môi trường sống của nó, thiếu nước cá sẽ chết. … Đọc tiếpSoạn bài tiếng ru – Tiếng Việt lớp 3…

Luyện từ và câu bài tiếng ru, 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào,…

Tiếng ru – Luyện từ và câu bài tiếng ru. 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào, không tán thành thái độ nào ? Trả lời: Em tán thành thái độ : Chung lưng đấu cật 2. Mỗi thành … Đọc tiếpLuyện từ và câu bài tiếng ru, 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào,…

Luyện từ và câu bài tiếng ru, 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào,…

Tiếng ru – Luyện từ và câu bài tiếng ru. 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào, không tán thành thái độ nào ? Trả lời: Em tán thành thái độ : Chung lưng đấu cật 2. Mỗi thành … Đọc tiếpLuyện từ và câu bài tiếng ru, 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào,…