Soạn bài thư thăm bạn – Tiếng Việt lớp 4…

Thư thăm bạn – Soạn bài thư thăm bạn. Câu 1. Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì ? Câu 2. Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng. Câu 3. Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. Câu 4. Nêu … Đọc tiếpSoạn bài thư thăm bạn – Tiếng Việt lớp 4…

Chính tả bài thư thăm bạn, Câu 1. Nghe – viết,Câu 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch ?…

Thư thăm bạn – Chính tả bài thư thăm bạn. Câu 1. Nghe – viết,Câu 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch ? Câu 1. Nghe – viết: Cháu nghe câu chuyện của bà Chiều rồi bà mới về nhà Cái gậy đi trước, chân bà theo sau. Mọi ngày bà có thế đâu … Đọc tiếpChính tả bài thư thăm bạn, Câu 1. Nghe – viết,Câu 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch ?…

Luyện tập phần luyện từ và câu, Câu 1. Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi…

Thư thăm bạn – Luyện tập phần luyện từ và câu. Câu 1. Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ,Câu 2. Hãy tìm trong từ điển và ghi lại,Câu 3. … Đọc tiếpLuyện tập phần luyện từ và câu, Câu 1. Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi…

Luyện từ và câu từ đơn và từ phức, Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì ?…

Thư thăm bạn – Luyện từ và câu từ đơn và từ phức. Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì ? Nhận xétCâu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :Nhờ / bạn / giúp đỡ … Đọc tiếpLuyện từ và câu từ đơn và từ phức, Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì ?…