Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim – Tiếng Việt lớp 2…

Thông báo của thư viện vườn chim – Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim. Câu hỏi 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.Câu hỏi 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào?Câu hỏi 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư … Đọc tiếpSoạn bài Thông báo của thư viện vườn chim – Tiếng Việt lớp 2…

Luyện từ và câu trang 27 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi tên các loài chim trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu….

Thông báo của thư viện vườn chim – Luyện từ và câu trang 27 SGK tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Ghi tên các loài chim trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu. cuốc, quạ, vàng anh) Câu 2. Dựa vào bài tập đọc ” Chim sơn … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 27 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi tên các loài chim trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu….