Tập làm văn – Tuần 6 trang 26 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi…

Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.. Tập làm văn – Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 6 – Vở bài tập … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 6 trang 26 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi…